Wig-It

Algemene voorwaarden

   

ALGEMENE - EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Door overmaking van het totaalbedrag van de bestelling gaat u accoord met de bestelling en de algemene-en leveringsvoorwaarden

Bij bestellingen hanteren wij en gelden de volgende voorwaarden:
 

Art.1
 

.1.1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Wig-it! en op alle met Wig-it! aangegane overeenkomsten. Partijen kunnen hiervan uitsluitend afwijken indien er uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.
 

1.2.De voorwaarden die door de klant worden aangewezen als de zijne, worden door Wig-it! niet geaccepteerd, mits uitdrukkelijk schriftelijk hiermee is ingestemd. Door Wig-it!
 

1.3.Van het in deze Algemene voorwaarden bepaalde voorwaarde kan uitslitend worden afgeweken indien door Wig-it! en anderen partij uitdrukkelijk schriftelijk overkomst bestaat en de in dat geval blijven de ander Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.
 

1.4.Het doen van een bestelling en het accepteren van een aanbieding houdt in dat de klant de toepasselijkheid van de voorwaarden van de Algemene voorwaarden accepteert en aanvaardt.
 

1.5.Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite/internetshop , natuurlijk persoon of  rechtspersoon die met Wig-it een contractuele relatie van welke aard dan ook aangaat.                                                                                                                                                                                                              .
 

1.6.Wig-it ! houdt zich het recht voor om deze Algemene Bepalingen te wijzigen en/of aan te vullen als zij daartoe reden ziet .
 

1.7.Door het doen van een bestelling van welke aard dan ook, en/of het gebruik van de internetsite/webshop aanvaardt de klant de Algmene Voorwaarden alsmede andere rechten en plichten zoals die vermeld staan op de site.

 

Art.2 Overeenkomsten en aanbiedingen

 

2.1. Alle aanbiedingen van Wig-it zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.2. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant  per e-mail  een orderbevestiging heeft ge-
        kregen per e-mail naar het door de klant opgegeven e-mailadres.Wig-it en de klant komen                        
        uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van electronische communicatievormen
        een geldige overeenkomst is.
2.3. Afbeeldingen, informatie,mededelingen, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven met
        betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo
        nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan. Wig-it  garandeert echter niet dat alle
        aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming is.Vooral
        bij de kleuren van de afbeeldingen kunnen afwijkingen voorkomen. Afwijkingen kunnen geen
        aanleiding zijn tot schadevergoeding en ontbinding .
2.4. Wig-it behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.


 

Art. 3 Prijzen en betalingen
3.1. Alle prijzen vermeld door Wig-it zijn uitgedrukt in Euro’s, incl. omzetbelasting en exclusief
       verzend-en administratiekosten.Verzend- en administratiekosten worden vermeld op de website
       en gelden voor verzending binnen Nederland.Voor het buitenland gelden andere kosten,die
       met de klant gecommuniceerd worden.
3.2. Er dient vooraf het gehele factuurbedrag betaald te worden via Mollie.
3.3. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de inter
       netsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen, behalve als deze gedaan worden in
       de periode van de aanbieding.
3.5. Wig-it kan niet aan haar aanbiedingen gehouden worden indien Klant, naar termijn van
       redelijkheid en billikheid in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren
       te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kenneljike vergissing
       of verschrijving bevat.
3.6. Bij bestellingen via internet kunnen de volgende betalingen gedaan worden:
        - BETALING VOORAF:,Klant maakt het verschuldigde bedrag incl. verzend- en administratiekosten over op 

        Rekening: NL57RABO0127757147 tnv. Wig-it te  Roermond, onder vermelding van art.nr van het bestelde

        of via Mollie zoals vermeld op de site.
        Ophalen: het verschuldigde bedrag contant bij Wig-it: Julianalaan 28 6042JG  Roermond.

      


 
 

Art.4. Levering
4.1. Wig-it heeft alle artikelen die worden aangeboden normaal gesproken op voorraad, tenzij anders
       vermeld. Toch kan het voorkomen dat een artikel niet op voorraad is. Hieraan kan de klant geen
       rechten ontlenen. 
       Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:
        Bij betalingen vooraf versturen wij de bestelde artikelen van 3-7 werkdagen. De genoemde
        levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige
        leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en geeft hem evenmin het
        recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
4.2. Levering vindt plaats op het dor Klant/koper opgegeven adres tijdens de totstandkoming
        van de overeenkomst.
4.3. Bij levering aan het buitenland kunnen andere voorwaarden gelden.
4.4. Verzending wordt gedaan dor DHL of PostNL. DHL heeft een langere levertermijn, nl .2-4
       werkdagen.Gratis verzending boven 50,00
4.5. Pruiken die niet op voorraad zijn hebben een levertijd van 1- 2 weken vanaf het moment
       dat de pruik bij onze leverancier besteld is en afhankelijk van verzendmethode. Hieraan
       kunnen geen rechten ontleend worden. Mocht het voorkomen dat de pruik langer onderweg
       is en hierdoor een deadline gemist hebben die voor klant belangrijk is, wordt er
       geen geld gerestitueerd.
 

Art.5. Eigendomsvoorbehoud
5.1. Producten gaan in eigendom over als alle verschuldigde gefactureerde kosten zijn
       voldaan,facturatie aan de hand van door klant gedane bestelling. Het risico terzake
       van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door klant opgegeven
       afleveradres worden aangeboden. Indien klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te
       nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade voor klant’s rekening. Eventuele retourzendingen
       aan Wig-it komen voor rekening klant en moeten franco en met schriftelijke opgaaf van redenen
       geschieden.

Art.6. Ruilen en Herroepingsrecht
6.1.  De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzeken of de producten aan
        de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe
        maat- en kleurverschillen van de op de internetsite aangeboden producten.
        Indien de producten niet aan de overeenkomsten beantwoorden, dient Wig-it zo spoedig
        mogelijk en binnen 3 werkdagen na aflevering schriftelijk met foto en gemotiveerd kennis te
        geven. Emailadres: mhg.coumans@hotmail.com                   
6.2.  Indien is aangetond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Wig-it
        de keuze het desbetreffende product tegen retournering daarvan te vervangen door een ander
        product dan wel de factuurwaarde te restitueren. Hieronder vallen niet de verzendkosten.
6.3.  Pruiken worden uit hygiënisch oogpunt NOOIT geruild. Dit geldt ook voor alle producten die
        bij gebruik in aanraking komen met de huid. Penselen e.d. Aangebroken producten worden nooit
        teruggenomen. Kleurafwijkingen zijn geen reden voor terugname of ruiling. Allergie: Klant is zelf                 
        verantwoordelijk voor het gebruik van de producten en Wig-it kan daar nooit voor aansprakelijk
        zijn of gesteld worden.Sommige schminkkleuren hebben een sterk kleurpigment. De klant dient 
        vooraf zelf te testen op allergische reacties e.d.
6.3A. Pruiken zijn er in verschillende kleuren, diktes en lengten van haar. Niet alle pruiken hebben
          evenveel haar tenzij door een foto kan worden aangetoond dat de pruik op een kop of hoofd te
          weinig haar heeft en het haarnetje waaraan de pruik bevestigd is zichtbaar is, is dit geen reden
          tot restitutie. 
         
Art.7.Garantie en aansprakelijkheid
7.1. Wig-it is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding financieel    of     ververgoeding
        aan klant of anderen, tenzij klant kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de
        kant van Wig-it. Wig-it is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en
        winst- of omzetderving.
7.2. Mocht Wig-it, om welke reden dan ook , gehouden zijn enige schade te vergoeden, dan
       zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde
        met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade veroorzaakt is.
7.3. Wig-it is niet verantwoordelijk voor de Links die zij opneemt op haar internetsite. De Links zijn
        volledig ter verantwoording van de eigenaar van de Link, zowel qua inhoud en gebruik ervan.

 

Art.8. Overmacht

8.1. In geval van overmacht is Wig-it niet gehouden om haar verplichtingen jegens de klant
        na te komen, resp. wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid,
        waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk
        wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, branden,
         rellen,bedrijfsstoringen,energiestoringen, internetstoringen, mobiele storingen,
         niet tijdige leveringen van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ont-
         breken van overheidswege te verkrijgen vergunning.
         Tevens wordt onder overmacht verstaan: storingen in het (telecommunicatie)netwerk of    
         verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het op enig moment niet
         beschikbaar zijn van de internetsite.

Art.9. Intellectueel eigendom

9.1. De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven
        informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de pro-
        ducten of met betrekking op de internetsite berusten bij Wig-it, of andere rechthebbenden.
        Onder intellectuele eigendomsrechte wordt verstaan octrooi-auteurs-tekeningen-merk-
        modellenrechten, foto,s, afbeeldingen op de site. Niets daarvan kan worden gebruikt voor welke
        doeleinden dan ook zonder vooraf schriftelijke toestemming van Wig-it.

 

Art.10 Privacy en persoonsgegevens

10.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt worden door Wig-it niet verstrekt aan derden
         en zullen door Wig-it vertrouwelijk behandeld worden met inachtneming van de daarbij van
         toepassing zijnde privacyregels en wetgeving .


Art.11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
11.1. Het Nederlands recht is van toepassing op alle rechten, verplichtingen,aanbiedingen
          bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn.
11.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe
          bevoegde rechter in Nederland.

 

Art12.Diversen

12.1. Wig-it is gevestigd te Roermond en geregistreerd bij de

          KVK te Roermond onder nr: 61927821
          BTWnr: NL001173924B94
12.2. De klant kan nimmer rechten ontlenen aan een al dan niet langere tijd door Wig-it
          versoepeling van de Algemene Voorwaarden. Wig-it kan ten alle tijden een strikte en
          directe naleving van de Algemene Voorwaarden eisen.
12.3. Alle correspondentie zenden aan: info@wig-it.com